POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Administratorem Twoich danych osobowych (zwanym dalej: „Administratorem”) jest Mind and Body Leader Nikolay Kirov, z siedzibą Ul. Źródlana 16, 04-776 Warszawa NIP: 5261787846; REGON: 016417390
 2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mind and Body Leader Nikolay Kirov ul. Źródlana 16, 04-776 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@lifeenergy.pl
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w jednym lub kilku z poniższych celów:
  • sprzedaży i dostawy zamówionych usług (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit c RODO);
  • ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO);
  • dokonywania płatności (podstawa: art. 6 ust. 1 lit b RODO);
  • analitycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • statystycznym (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, natomiast w przypadku danych zawierających datę urodzenia niezbędne dla korzystania z usług w zakresie Modelu systemowego HumanDesign świadczonych przez Mind and Body Leader Nikolay Kirov, ze względu na charakter tych usług.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f)  RODO, tj. w związku z tym, że:
  • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
   określonych celów;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności ustalenie, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 1. Twoje dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Mind and Body Leader Nikolay Kirov z siedzibą w Warszawie korzysta w swojej działalności z usług innych podmiotów, w związku z czym w uzasadnionych przypadkach Administrator przekazuje Twoje dane osobowe następującym odbiorcom: operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów płatności, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, kancelariom prawnym oraz firmom księgowym na podstawie stosownej umowy. Niniejsi odbiorcy mogą skorzystać z Twoich danych osobowych jedynie do celów realizacji umowy i zgodnie z obowiązującym prawem. Dodatkowo dane te mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
 3. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych, tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby, ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących, naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 4. Twoje dane osobowe są przetwarzaneprzez Administratora przez czas niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w pkt. 3, a także później do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z wykonaniem umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa, zaś w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych – do czasu jej cofnięcia.
 5. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 6. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo do:
  • dostępu do Twoich danych osobowych;
  • sprostowania Twoich danych osobowych;
  • usunięcia Twoich danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • przenoszenia Twoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych).
 1. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się
  o dokonanie danej czynności. Jednocześnie informujemy, że na zasadach określonych w art. 12 RODO Administrator Twoich danych osobowych, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie jednego miesiąca, udziela informacji o działaniach podjętych w związku z ewentualną realizacją przez Ciebie ww. uprawnień.

Dostęp do danych osobowych:

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowuje Administrator. Prawo to można wykonywać pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mind and Body Leader Nikolay Kirov, Ul. Źródlana 16, 04-776 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@lifeenergy.pl

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowania swoich danych osobowych, które przetwarza Administrator można dokonać pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres Mind and Body Leader Nikolay Kirov, Ul. Źródlana 16, 04-776 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@lifeenergy.pl

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informuję o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiam wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Dane osobowe zawierające datę urodzenia będą przetwarzane do czasu wniesienia żądania ich usunięcia. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody można dokonać pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mind and Body Leader Nikolay Kirov, Ul. Źródlana 16, 04-776 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@lifeenergy.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie
z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych,
   a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z prawa sprzeciwu można skorzystać pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mind and Body Leader Nikolay Kirov, Ul. Źródlana 16, 04-776 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@lifeenergy.pl

Pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać wiadomość za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mind and Body Leader Nikolay Kirov, Ul. Źródlana 16, 04-776 Warszawa lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@lifeenergy.pl

Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora, albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez Administratora. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

 1. Jednocześnie informujemy, że jako Administrator Twoich danych osobowych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.